مفاهیم ریا ضی چهارم نوبت دوم    

 

عمود منصف: به خطی که بر پاره خط عمود است وآن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند عمود منصف می  گویند.

خط تقارن : خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند به طوری که دو طرف خط کاملا روی هم بیفتد، یعنی بر هم منطبق باشند.

خط تقارن هر یک از شکل های زیر به شرح زیر است:

دایره: خیلی زیاد            مربع:  4 تا                 مثلث متساوی الاضلاع: 3 تا           

 متوازی الاضلاع:خط تقارن ندارد

مستطیل: 2 تا                لوزی: 2 تا                 مثلث متساوی الساقین: یکی

 

شباهت های خانواده ی متوازی الا ضلاع:( مربع، مستطیل، لوزی، متوازی الاضلاع)

قطر ها از وسط هم می گذرند و همدیگر را نصف می کنند- ضلع های رو به رو موازی و مساوی هستند.

شبا هت های مربع و لوزی : چهار ضلع مساوی دارند- قطر ها عمود منصف هم هستند.

شبا هت های مربع ومستطیل: هر دوچهار زاویه ی قائمه دارند- قطر ها هم اندازه هستند.

تفاوت های لوزی و متوازی الاضلاع: لوزی چهار ضلع مساوی و قطر های عمود منصف دارد ولی در متوازی الاضلاع ضلع ها دو به دو مساوی اند و قطر ها عمود نیستند.

به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشدمربع می گوییم.

به هر مستطیلی که ضلع های آن به یک اندازه باشند به آن نیز مربع می گوییم.

تفاوت مستطیل ومتوازی الاضلاع:

1- در مستطیل همه ی زاویه ها قائمه یا راست می باشند ولی در متوازی الاضلاع دو زاویه ی بازو دو زاویه ی تندوجود دارد.

2- در مستطیل قطر ها با هم، هم اندازه هستند ولی در متوازی الاضلاع اندازه ی قطر هابا یکدیگر فرق دارند.

3- در مستطیل هر دو ضلع متوالی بر هم عمود هستند ولی در متوازی الاضلاع ضلع های متوالی بر هم عمود نیستند.

واحد مساحت سانتی متر ومتر مربع می باشد.

واحد اندازه گیری مایعات لیتر است.

مقایسه ی کسرها :اگر مخرج ها مساوی باشند کسری که صورتش بیش تر باشد بزرگ تر است.

اگر صورت ها مساوی باشند کسری که مخرجش کمتر باشد بزرگ تر است.

برای ساختن کسر های مساوی ،صورت ومخرج را در یک عدد ضرب می کنیم.

برای ساده کردن کسرها: صورت و مخرج را بر یک عددتقسیم می کنیم به شرطی که هر دو بر آن عدد بخش پذیر باشد.

در هر کسری اگر صورت ومخرج کسر با هم مساوی باشند آن کسر مساوی با یک خواهد بود.

اگر در کسری صورت کسرصفر باشدومخرج هر عددی که باشد مساوی صفرخواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 برای درستی یک تقسیم عمل زیر را انجام می دهیم  که به ان عبارت های تقسیم می گویند.

۱ - مقسوم علیه > باقی مانده  باشد

2- مقسوم= باقی مانده +(مقسوم علیه ضربدرخارج قسمت)

برای امتحان درستی ضرب باید جای عامل های ضرب را عوض کنیم اگر جواب هردو ضرب مساوی باشد ضرب انجام داده شده صحیح می باشد.

برای خواندن اعداد و نوشتن آن ها به حروف، کافی است از سمت راست سه رقم ، سه رقم جدا نماییم وسپس نام هر طبقه را نوشته و به آن نام بخوانیم.    421  ،300  ،678   ،124 

                                                                       یکی ،هزار ،میلیون،میلیارد

                                                               موفق باشید.بازر گانی


نام

تعداد ضلع

تعداد قطر

تعدا خط تقارن

تعداد زاویه

محیط

مساحت

 مثلث

3

0

0

3

مجمو ع اندازه ی سه ضلع

 قاعده × ارتفاع تقسیم بر 2

مربع

4

2

4

4

 اندازه ی یک ضلع × 4

 یک ضلع × خودش

لوزی

4

2

2

4

 اندازه ی یک ضلع × 4

مجمو ع 2قطر تقسم بر2

مستطیل

4

2

2

4

طول + عرض  × 2

  طول  × عرض

متوازی الاضلاع

4

2

0

4

 طول + عرض  × 2

قاعده × ارتفاع

دایره

0

زیاد

زیاد

0

 شعاع  × 14/3

شعاع × شعاع × 14/3

مثلث قائم الزاویه

3

0

0

3

 مجموع اندازه ی سه ضلع

 قاعده  × ارتفاع تقسیم بر 2

مثلث متساوی الاضلاع

 

0

3

3

 یک ضلع × 3

قاعده  × ارتفاع تقسیم بر 2

مثلث متساوی الساقین

3

0

1

3

مجموع اندازه ی سه ضلع

قاعده  × ارتفاع تقسیم بر 2

ذوزنقه

4

2

1-0

4

مجموع چهار ضلع

 مجموع 2 قاعده تقسم بر2تاريخ : جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ | 17:42 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.